හඳුන්වාදීම

වුඩ්ලන්ඩ්ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ හූස්ටන් - වුඩ්ලන්ඩ්ස්-ෂුගර් ලෑන්ඩ් මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයේ සැලසුම් සහගත ප්‍රජාවක් සහ සංගණනයක් නම් කරන ලද ස්ථානයකි. එය මූලික වශයෙන් පිහිටා ඇත්තේ මොන්ට්ගොමරි ප්‍රාන්තයේ වන අතර එහි කොටස් හැරිස් ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදේ. 2018 දී හොවාර්ඩ් හියුස් සංස්ථාව විසින් වුඩ්ලන්ඩ්ස් හි ජනගහනය 116,278 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ. 2010 සංගණනයේදී එහි ජනගහනය 93,847 ක් වූ අතර එය 55,649 සංගණනයේදී 2000 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි