හඳුන්වාදීම

ටෙක්සෝමා යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි ෂර්මන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 364 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය 371 දී 2000 සිට පහත වැටුණි. ටෙක්සෝමා යනු ටෙක්සාස්-ඔක්ලහෝමා ප්‍රාන්ත මායිම සමඟ බෙදුණු නගරයක් වන අතර නගරය ඔක්ලහෝමා හි ටෙක්සෝමා වෙතින් වෙන් කරයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි