හඳුන්වාදීම

ටෙමූකෝ යනු නගරයක් සහ කොමියුනයක් වන අතර එය කොටින් පළාතේ අගනුවර වන අතර දකුණු චිලියේ අරුකානියා කලාපයේ අගනුවර වේ. නගරය පිහිටා ඇත්තේ සන්තියාගෝ සිට කි.මී. 670 ක් (සැතපුම් 416) දකුණට ය.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක