හඳුන්වාදීම

ටෙල් අවිව්-යාෆෝ යනු ඊශ්‍රායලයේ ගුෂ් ඩෑන් අගනගරයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. ඊස්රායල් මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති අතර ජනගහනය 451,523 ක් වන අතර එය රටේ ආර්ථික හා තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් ඊශ්රායල කිරුම්
  • භාෂාව හෙබ්රෙව්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක