හඳුන්වාදීම

ටෙගුසිගල්පා, විධිමත් ලෙස ටෙගුසිගල්පා, මධ්‍යම දිස්ත්‍රික්කයේ මහ නගර සභාව (ස්පා Spanish ් :: ටෙගුසිගල්පා, මහ නගර සභා ඩෙල් ඩිස්ට්‍රිටෝ සෙන්ට්‍රල් හෝ ටෙගුසිගල්පා, එම්ඩීසී), සහ ටෙගුස් හෝ ටෙගුස් ලෙස හැඳින්වෙන මෙය හොන්ඩුරාස් අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එහි නිවුන් සහෝදරිය වන කොමායාගෙලා ද වේ.

  • මුදල් හොන්ඩුරාන් ලම්පිරා
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක