හඳුන්වාදීම

ටාවෝස් යනු සැන්ග්‍රෙ ඩි ක්‍රිස්ටෝ කඳුකරයේ නිව් මෙක්සිකෝවේ උතුරු මැද කලාපයේ ටාවෝස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 1795 දී නියුවෝ මෙක්සිකෝ ආණ්ඩුකාර ප්‍රනාන්දු චැචන් විසින් එය ආරම්භ කරන ලද්දේ අසල්වැසි ස්වදේශික ඇමරිකානු ටාවෝස් පියුබ්ලෝ (නගරයේ නම) සහ හිස්පානෝ ප්‍රජාවන් සඳහා ශක්තිමත් ප්ලාසා සහ වෙළඳ මුරපොලක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා ය. , සහ ඇරෝයෝ සෙකෝ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි