හඳුන්වාදීම

ටැල්කා යනු චිලියේ සැන්ටියාගෝ සිට කි.මී. 255 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 158 කි.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක