තායිපේ
: තායිවාන්

තායිපේ

තායිවානයේ තායිපේ බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහනය

හඳුන්වාදීම

නිල වශයෙන් තායිපේ නගරය වන තායිපේ යනු අගනුවර වන අතර තායිවානයේ විශේෂ මහ නගර සභාවක් වේ (නිල වශයෙන් චීන ජනරජය, ආර්ඕසී). උතුරු තායිවානයේ පිහිටා ඇති තායිපේ නගරය නිව් තායිපේ නගරයේ මහ නගර සභාවකි. එය උතුරු වරාය නගරයක් වන කීලුන්ග් සිට කි.මී. 25 ක් (සැතපුම් 16) නිරිත දෙසින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් NW ඩොලරය
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක