හඳුන්වාදීම

Szeged යනු හංගේරියාවේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර, දකුණු මහා තැනිතලාවේ විශාලතම නගරය සහ කලාපීය මධ්‍යස්ථානය සහ සොන්ග්‍රොඩ් ප්‍රාන්තයේ ආසනය වේ. Szeged විශ්ව විද්‍යාලය හංගේරියාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන විශ්ව විද්‍යාලයකි.

  • මුදල් හංගේරියානු forint
  • භාෂාව හංගේරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක