හඳුන්වාදීම

Szczecin යනු පෝලන්තයේ බටහිර පොමරේනියානු Voivodeship හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. බෝල්ටික් මුහුද හා ජර්මානු දේශ සීමාව අසල පිහිටා ඇති මෙය ප්‍රධාන වරායක් වන අතර පෝලන්තයේ හත්වන විශාලතම නගරය වේ. 2018 දෙසැම්බර් වන විට ජනගහනය 402,465 කි.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක