හඳුන්වාදීම

සිරකූස් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක්හි ඔනොන්ඩගා ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනයකි. නිව්යෝර්ක් නගරය, බෆලෝ, රොචෙස්ටර් සහ යොන්කර්ස් වලට පසුව නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත පස්වන නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි