හඳුන්වාදීම

සූරත් යනු ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය විශාල වරායක් වූ අතර දැන් දකුණු ගුජරාටයේ වාණිජ හා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වන අතර එය දියමන්ති හා රෙදිපිළි කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. ඇඟලුම් සහ උපාංග සඳහා සාප්පු මධ්‍යස්ථානයක් ද වේ. එය ඉන්දියාවේ අටවන විශාලතම නගරය වන අතර නවවන විශාලතම නාගරික සමූහකරණය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක