හඳුන්වාදීම

සුරබායා යනු ඉන්දුනීසියානු පළාතේ නැගෙනහිර ජාවා අගනුවර වන අතර ජකර්තාට පසුව රටේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ID රුපියා
  • භාෂාව ඉන්දුනීසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක