හඳුන්වාදීම

සෆොල්ක් යනු වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 84,585 කි. මායිම් භූමි ප්‍රමාණය අනුව වර්ජිනියාවේ විශාලතම නගරය මෙන්ම රටේ 14 වන විශාලතම නගරය ද වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි