හඳුන්වාදීම

සඩ්බරි, නිල වශයෙන් ග්‍රේටර් සඩ්බරි යනු කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝහි පිහිටි නගරයකි. 161,531 කැනේඩියානු සංගණනයේදී 2016 ක ජනගහනයක් සහිත උතුරු ඔන්ටාරියෝ හි විශාලතම නගරය මෙය වේ. භූමි ප්‍රමාණය අනුව, එය ඔන්ටාරියෝ හි විශාලතම සහ කැනඩාවේ පස්වන විශාලතම වේ. එය පරිපාලනමය වශයෙන් ඒකීය අධිකාරියක් වන අතර එමඟින් කිසිදු දිස්ත්‍රික්කයක, ප්‍රාන්තයක හෝ ප්‍රාදේශීය මහ නගර සභාවක කොටසක් නොවේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක