හඳුන්වාදීම

ස්ට්‍රාස්බර්ග් යනු ප්‍රංශයේ ග්‍රෑන්ඩ් එස්ට් කලාපයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එය යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ නිල ආසනය වේ. Als තිහාසික කලාපයේ ඇල්සේස් හි ජර්මනියේ මායිමේ පිහිටා ඇති එය බාස්-රින් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක