ස්ටොක්ටන්, CA
එක්සත් ජනපදය

ස්ටොක්ටන්, CA

විස්මිත බොඩිරබ් සපයන්නන්, නුරු සම්බාහනය මොන්ට්ගොමරි නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

ස්ටොක්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ මධ්‍යම නිම්නයේ සැන් ජොවකින් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 1849 දී කපිතාන් චාල්ස් මාරියා වෙබර් විසින් ස්ටැන්ක්ටන් ආරම්භ කරන ලද්දේ ඔහු රැන්චෝ කැම්පෝ ඩි ලොස් ෆ්‍රැන්සිස් අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසුවය. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය මොන්ට්ගොමරි නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක