හඳුන්වාදීම

ස්ටොක්හෝම් යනු ස්වීඩනයේ මෙන්ම ස්කැන්ඩිනේවියාවේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශයයි. නගර සභාවේ 972,647 ක් ද, නාගරික ප්‍රදේශයෙන් මිලියන 1.6 ක් ද, අගනගරයේ මිලියන 2.4 ක් ද ජීවත් වෙති.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක