හඳුන්වාදීම

ස්ටිල්වෝටර් යනු උතුරු-මධ්‍යම ඔක්ලහෝමා හි එක්සත් ජනපද -177 සහ රාජ්‍ය මහාමාර්ග 51 මංසන්ධියේ පිහිටි නගරයකි. එය එක්සත් ජනපදයේ ඔක්ලහෝමා හි පේන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගර ජනගහනය 45,688 ක් වූ අතර එය ඔක්ලහෝමා හි දහවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි