හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ලුවී යනු මිසූරි හි ස්වාධීන නගරයකි. එය මිසූරි ප්‍රාන්තයේ විශාලතම අගනගරයයි; කෙසේ වෙතත්, ස්වාධීන නගරය ශාන්ත ලුවී යනු කැන්සාස් නගරයට පිටුපසින් මිසූරි හි දෙවන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි