හඳුන්වාදීම

ශාන්ත ජෝශප් (අවිධිමත් ලෙස ශාන්ත ජෝ) යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි හි බුකනන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. ශාන්ත ජෝශප්ගේ කුඩා කොටස් මිසූරි හි ඇන්ඩ rew කවුන්ටි දක්වා විහිදේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි