හඳුන්වාදීම

ශ්‍රීනගර් යනු ජම්මු හා කාශ්මීරයේ ඉන්දියානු යූනියන් භූමියේ විශාලතම නගරය සහ ගිම්හාන අගනුවරයි. එය පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දු ගඟේ අතු ගංගාවක් වන ජෙලම් ගං ඉවුරේ කාශ්මීර නිම්නයේ සහ දල් සහ අන්චාර් විල් වල ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක