හඳුන්වාදීම

ස්ප්‍රිංෆීල්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මැසචුසෙට්ස් ප්‍රාන්තයේ සහ හැම්ප්ඩන් ප්‍රාන්තයේ ආසනයකි. ස්ප්‍රිංෆීල්ඩ් කනෙක්ටිකට් ගඟේ නැගෙනහිර ඉවුරේ ගංගා තුනකින් සමන්විත වේ: බටහිර වෙස්ට්ෆීල්ඩ් ගඟ, නැගෙනහිර චිකොපී ගඟ සහ නැගෙනහිර මිල් ගඟ. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 153,060 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි