හඳුන්වාදීම

ස්පෝකන් යනු එක්සත් ජනපදයේ වයඹදිග වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ ස්පොකන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය නැගෙනහිර වොෂිංටන් හි සෙල්කර්ක් කඳුකරයට යාබදව පිහිටි ස්පොකන් ගඟ දිගේ සහ කැනඩාව-එක්සත් ජනපද දේශ සීමාවට සැතපුම් 92 ක් (කි.මී. 148) දකුණින්, වොෂිංටන්-ඉඩාහෝ දේශ සීමාවට සැතපුම් 18 ක් (කි.මී. 30) බටහිරින් , සහ අන්තර් රාජ්‍ය 279 ඔස්සේ සියැටල් සිට නැගෙනහිරට සැතපුම් 449 ක් (කි.මී. 90).

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි