හඳුන්වාදීම

සවුත් බර්ලින්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ වර්මොන්ට් හි චිට්ටෙන්ඩන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 17,904 කි. එය බෙන් ඇන්ඩ් ජෙරීස් සහ වර්මොන්ට් හි විශාලතම වෙළඳ සංකීර්ණය වන යුනිවර්සිටි මාල් හි මූලස්ථානයයි. එය බර්ලිංටන්, වර්මොන්ට් අගනගරයේ ප්‍රධාන මහ නගර සභාවකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි