හඳුන්වාදීම

බල්ගේරියාව අග්නිදිග යුරෝපයේ රටකි. එහි මායිම් වන්නේ උතුරින් රුමේනියාව, බටහිරින් සර්බියාව සහ උතුරු මැසිඩෝනියාව, දකුණින් ග්‍රීසිය සහ තුර්කිය සහ නැගෙනහිරින් කළු මුහුදයි.

  • මුදල් බල්ගේරියානු ලෙව්
  • භාෂාව බල්ගේරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක