හඳුන්වාදීම

ස්කොප්ජේ යනු උතුරු මැසිඩෝනියාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය රටේ දේශපාලන, සංස්කෘතික, ආර්ථික හා අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයයි.

  • මුදල් මැසිඩෝනියානු ඩෙනාර්
  • භාෂාව ඇල්බේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක