හඳුන්වාදීම

සියොස් දිය ඇල්ල යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ඩැකෝටා ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 140 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ. එය මින්නේහා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර අයෝවා ප්‍රාන්ත රේඛාවට ආසන්නව දකුණින් ලින්කන් ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි