සිවුක්ස් සිටි, අයි.ඒ.
එක්සත් ජනපදය

සිවුක්ස් සිටි, අයි.ඒ.

ඩොතන්, ඒඑල් හි ඔබේ ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

සියොක්ස් නගරය යනු එක්සත් ජනපදයේ අයෝවා ප්‍රාන්තයේ වයඹ දෙසින් වුඩ්බරි සහ ප්ලයිමූත් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. 82,684 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය අයෝවා හි සිව්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න බොතන් රබ් සහ දෝතන් හි නුරු සම්බාහනය, අල්.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්