හඳුන්වාදීම

සීදොන් යනු ලෙබනනයේ තුන්වන විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයේ අගනුවර වන දකුණු ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ ය.

  • මුදල් එල්බී පවුම
  • භාෂාව අරාබි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක