අඩු, AZ පෙන්වන්න
එක්සත් ජනපදය

අඩු, AZ පෙන්වන්න

Show Low හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ සංවේදී සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

ෂෝ ලෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ ඇරිසෝනා හි නවාජෝ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය නැගෙනහිර මධ්‍යම ඇරිසෝනා හි මොගොලන් රිම් හි අඩි 6,345 (මීටර් 1,934) ක උන්නතාංශයක පිහිටා ඇත. නගරය 1870 දී ආරම්භ කරන ලද අතර 1953 දී සංස්ථාගත කරන ලදී. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 10,660 කි. Show Low හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න සංවේදී සම්බාහනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක