හඳුන්වාදීම

ෂර්බ ro ක් යනු කැනඩාවේ දකුණු ක්විබෙක්හි පිහිටි නගරයකි. ෂර්බ ro ක් පිහිටා ඇත්තේ එස්ට්‍රි පරිපාලන කලාපයේ හදවතෙහි පිහිටි ශාන්ත-ප්‍රංශුවා (ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්) සහ මැගොග් ගංගා වලය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක