හඳුන්වාදීම

ෂෙන්යැන්ග් ප්‍රධාන උප පළාත් නගරයක් වන අතර මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ලියාඕනිං පළාතේ පළාත් අගනුවර වේ. මධ්‍යම-උතුරු ලියාඕනිං හි පිහිටා ඇති මෙය, පළාතේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය මෙන්ම නාගරික ජනගහනය අනුව ඊසානදිග චීනයේ විශාලතම නගරය වන අතර නාගරික ජනගහනය මිලියන 6.3 ක් (2010 සංගණනය) වන අතර මුළු අගනගර ජනගහනය මිලියන 8.1 ක් වේ.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක