හඳුන්වාදීම

ෂෙෆීල්ඩ් යනු එංගලන්තයේ දකුණු යෝක්ෂයර් හි පිහිටි නගරයක් සහ අගනගරයකි. Y තිහාසිකව යෝක්ෂයර් හි බටහිර රයිඩින්හි කොටසක් වන අතර, එහි නම ලැබුණේ නගරය හරහා දිවෙන ෂීෆ් ගඟෙනි.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක