හඳුන්වාදීම

ෂෙබෝයගන් යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් හි ෂෙබෝයගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. 49,288 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි