හඳුන්වාදීම

සෙන්ඩායි යනු ජපානයේ මියාගි ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ටහෝකු කලාපයේ විශාලතම නගරය වන අතර ටෝකියෝවට උතුරින් දෙවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක