හඳුන්වාදීම

සෙල්ෆොස් යනු දකුණු අයිස්ලන්තයේ ඇල්ෆුස් ගං ඉවුරේ පිහිටි නගරයකි. එය ඕර්බර්ග් මහ නගර සභාවේ ආසනයයි. අයිස්ලන්ත මාර්ගය 1 නගරය හරහා ගමන් කරන්නේ හෙවරාගෙයි සහ හෙලා අතර ය. 6,934 (2016) ජනගහනයක් සහිත නගරය වාණිජ හා කුඩා කර්මාන්ත කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන අතර එය දකුණු අයිස්ලන්තයේ විශාලතම නේවාසික ප්‍රදේශය බවට පත්වේ.

  • මුදල් අයිස්ලන්ත අරාබි
  • භාෂාව අයිස්ලන්ත අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක