හඳුන්වාදීම

ස්කොට්ස්බ්ලෆ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මහා තැනිතලා කලාපයේ නෙබ්‍රස්කා ප්‍රාන්තයේ බටහිර කොටසේ ස්කොට්ස් බ්ලෆ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 15,039 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. ස්කොට්ස්බ්ලෆ් යනු නෙබ්‍රස්කා පෑන්හැන්ඩල්හි විශාලතම නගරය වන අතර නෙබ්‍රස්කා හි 13 වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි