සවානා, ජී.ඒ.
එක්සත් ජනපදය

සවානා, ජී.ඒ.

ජීඒ හි සවානාහි බොඩිබ්‍රබ් හි අපගේ දීමනා ගවේෂණය කරන්න.

හඳුන්වාදීම

සැවානා යනු එක්සත් ජනපදයේ ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තයේ පැරණිතම නගරය වන අතර එය චැතම් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වේ. 1733 දී සවානා ගඟේ පිහිටුවන ලද සවානා නගරය ජෝර්ජියා පළාතේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත අගනුවර බවට පත් වූ අතර පසුව ජෝර්ජියාවේ පළමු රාජ්‍ය අගනුවර බවට පත්විය. තුළ අපගේ දීමනා ගවේෂණය කරන්න බොඩිරබ් සවානා, ජීඒ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්