හඳුන්වාදීම

සාල්ට් ස්ටී. මාරි යනු එක්සත් ජනපද-කැනඩාවේ දේශ සීමාවට ආසන්නව කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝහි ශාන්ත මේරීස් ගඟේ පිහිටි නගරයකි. එය ඇල්ගෝමා දිස්ත්‍රික්කයේ ආසනය වන අතර සඩ්බරි සහ තන්ඩර් බේ පසු උතුරු ඔන්ටාරියෝ හි තුන්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක