සරසෝටා, එෆ්.එල්
එක්සත් ජනපදය

සරසෝටා, එෆ්.එල්

සරසෝටා, එෆ්එල් හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ සංවේදී සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

සරසෝටා යනු එක්සත් ජනපදයේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ නිරිතදිග වෙරළ තීරයේ සරසෝටා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. මෙම ප්‍රදේශය සංස්කෘතික හා පාරිසරික පහසුකම්, වෙරළ, නිවාඩු නිකේතන සහ සරසෝටා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. කම්මැලි නොවන්න සරසෝටා, එෆ්.එල්. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න සංවේදී සම්බාහනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක