හඳුන්වාදීම

සරජේවෝ යනු බොස්නියාවේ සහ හර්සගොවිනා හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එහි ජනගහනය 275,524 කි.

  • මුදල් බොස්නියානු පරිවර්තනය කළ හැකි සලකුණ
  • භාෂාව බොස්නියාවේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක