හඳුන්වාදීම

සප්පොරෝ යනු ජපානයේ පස්වන විශාලතම නගරය වන අතර උතුරු ජපාන හොක්කයිඩෝ දූපතේ විශාලතම නගරය වේ. එය හොක්කයිඩෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ඉෂිකාරි උපප්‍රදේශය සහ ආ in ා පනත අනුව නම් කරන ලද නගරයකි.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක