හඳුන්වාදීම

සැන්ටෝ ඩොමින්ගෝ යනු ඩොමිනිකන් ජනරජයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර ජනගහනය අනුව කැරිබියානු විශාලතම අගනගරය වේ. 2010 වන විට, නාගරික ප්‍රදේශය ඇතුළුව මුළු ජනගහනය 2,908,607 කි.

  • මුදල් ඩොමිනිකන් පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක