හඳුන්වාදීම

සැන්ටා ෆේ යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. එය 84,612 දී 2018 ක ජනගහනයක් සහිත නිව් මෙක්සිකෝවේ සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර එය සැන්ටා ෆේ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර එහි අගනගර ප්‍රදේශය විශාල ඇල්බකර්කි-සැන්ටා ෆෙ-ලාස් වේගාස් ඒකාබද්ධ සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයක කොටසකි. 1,178,664 ක් 2018 සංගණන කාර්යාංශයේ ඇස්තමේන්තුවට අනුව.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි