සැන්ටා බාබාරා, CA
එක්සත් ජනපදය

සැන්ටා බාබාරා, CA

විස්මිත බොඩිබ් සැපයුම්කරුවන්, නුරු සම්බාහනය සැන්ටා බාබරා, සීඒ නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

සැන්ටා බාබරා යනු එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සැන්ටා බාබරා ප්‍රාන්තයේ වෙරළබඩ නගරයකි. එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වෙරළ තීරයේ දිගම කොටස වන වෙරළ තීරයේ දකුණු දෙසට වන්නට පිහිටා ඇති මෙම නගරය පිහිටා ඇත්තේ සැන්ටා යුනෙස් කඳුකරය සහ පැසිෆික් සාගරය අතරය. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය සැන්ටා බාබාරා, CA නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක