හඳුන්වාදීම

සැන්ටා ඇනා යනු සැන් සැල්වදෝරයේ අගනුවරට පසුව එල් සැල්වදෝරයේ දෙවන විශාලතම නගරයයි. එය අගනුවර වන සැන් සැල්වදෝරයට කිලෝමීටර් 64 ක් වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇත. සැන්ටා ඇනාහි ආසන්න වශයෙන් වැසියන් 374,830 ක් සිටින අතර සැන්ටා ඇනා දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර ලෙසත් එකම නමින් අවට මහ නගර සභාව සඳහා නාගරික ආසනය ලෙසත් සේවය කරයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක