හඳුන්වාදීම

සැන්ඩස්කි යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර ඊරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. උතුරු ඔහියෝහි ඊරි විලේ වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති සැන්ඩස්කි බටහිරින් ටොලිඩෝ සහ නැගෙනහිර ක්ලීව්ලන්ඩ් අතර මැද පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි