හඳුන්වාදීම

සැන් සැල්වදෝරය යනු එල් සැල්වදෝරයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය සහ එහි නාමික දෙපාර්තමේන්තුවයි. එය රටේ දේශපාලන, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපන හා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයයි. අගනුවර සහ එහි මහ නගර සභා 13 කින් සමන්විත සැන් සැල්වදෝරයේ අගනගරයේ ජනගහනය 2,404,097 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක