හඳුන්වාදීම

සැන් මිගෙල් යනු නැගෙනහිර එල් සැල්වදෝරයේ නගරයකි. එය රටේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි. එය අගනුවර වන සැන් සැල්වදෝරයට කි.මී. 138 ක් නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත. එය සැන් මිගෙල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර වන අතර මහ නගර සභාවක් ද වේ. 2017 දී නගරයේ ජනගහනය 518,410 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක